Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv:

Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve

Direktor:

Anton ZAKRAJŠEK

Naslov:

Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana

Telefon:

01 589 73 00

Matična številka:

5022959

ID za DDV Slovenija:

SI34375848

ID za DDV Nemčija:

DE815141849

ID za DDV Madžarska:

HU26901183, (26901183-2-51)

TRR:

SI56 0310 2100 0481 961

SI56 2900 0005 5148 819 

Odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela:

Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja je direktor ZRSBR.

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.zrsbr.si

Datum objave oziroma zadnje spremembe kataloga:

01.09.2017 пл

 

 

 

2. Osnovni podatki o organizaciji

Obseg certificiranja:

Izvajanje aktivnosti, potrebnih za oblikovanje in vzdrževanje blagovnih rezerv in obveznih rezerv nafte in njenih derivatov.

Organizacijske enote:

Skupne službe:

Ivan GALE

Finance in računovodstvo:

Viljem JAMNIK

Državne blagovne rezerve:

mag. Lojzka SEVER

Obvezne rezerve naftnih derivatov:

mag. Marko NARALOČNIK

Tehnični sektor:

dr. Boštjan KLOFUTAR

 

Upravni odbor:

Žarko BOGUNOVIČ, predsednik, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

dr. Peter VRTAČNIK, član, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok JERAM, član, Ministrstvo za infrastrukturo

Mihaela BASTAR, član, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

mag. Doroteja NOVAK GOSARIČ, član, Ministrstvo za zdravje

Bronislava ZLATKOVIČ, član, Ministrstvo za finance

Srečko ZAJC, član, Ministrstvo za obrambo

Marjeta BIZJAK, član, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Alojzij ČERNE, član, Predstavnik delavcev ZRSBR

Podatki kontaktne uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Anton ZAKRAJŠEK
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana

01 589 73 11

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega področja organa

 

Zakonodaja
Register predpisov RS

Letna poročila:

ZRSBR-2007
ZRSBR-2008
ZRSBR-2009
ZRSBR-2010

ZORD Slovenija-2007
ZORD Slovenija-2008
ZORD Slovenija-2009
ZORD Slovenija-2010

Otvoritvena bilanca 01.01.2010

Postopek za dostop do informacij javnega značaja

Postopek je natančno opredeljen v zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, ki je del tega kataloga. Informacije javnega značaja se lahko zahteva ustno ali pisno, za vložitev preko elektronskega naslova se uporabljajo določbe zakona, ki urejajo elektronsko poslovanje in podpis. V primeru zavrnitve zahteve ima prosilec možnost pritožbe, o kateri odloča pooblaščenec za dostop do informacije javnega značaja, postopek se vodi v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku in zakonom o dostopu do informacij javnega značaja. Zoper odločbo pooblaščenca pa je dopusten upravni spor.

Zakonska podlaga za dostop do informacij javnega značaja:

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja

Stroški posredovanja informacij javnega značaja

 

Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja določa stroškovnik, po katerem se zaračunavajo materialni stroški za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije. Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen.

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 

/

 


 

Informacija za javnost o varnostnih ukrepih v Skladišču naftnih derivatov Ortnek

Upravljavec skladišča naftnih derivatov Ortnek je:
Zavod RS za blagovne rezerve, Dunajska cesta 106, 1000 LJUBLJANA

Lokacija skladišča:
Ortnek 9, 1316 Ortnek

Odgovorne osebe za informacije o varnostnih ukrepih so:

  • Alojzij ILC - vodja skladišča, GSM: 031 507 953,
  • Marjan LAMPRET - pooblaščenec za varstvo okolja, GSM: 031 353 909

 

SND Ortnek zaradi skladiščnih kapacitet naftnih derivatov po Uredbi o preprečevanju večjih nesreč in zmanjšanju njihovih posledic (Ur. list RS 71/08) spada med obrate večjega tveganja za okolje. Zavod se kot upravljavec večjega tveganja za okolje zaveda odgovornosti do prebivalcev in okolja, zato izvaja vse potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti in preprečevanje izrednih dogodkov ter za obvladovanje, omejevanje in zmanjšanje posledic izrednih dogodkov.

Zavod Republike Slovenije za Blagovne Rezerve je v letu 2014 za SND Ortnek pridobil Okoljevarstveno dovoljenje št. 35492-1/2012-64.

SND Ortnek je namenjeno prevzemu, skladiščenju in izdaji naftnih derivatov za potrebe državnih blagovnih rezerv in obveznih rezerv. Manipulacije naftnih derivatov se ne izvajajo stalno, ampak le občasno.

V skladišču sta shranjena neosvinčeni motorni bencin in dizelsko gorivo. Neosvinčeni motorni bencin se uvršča med zelo lahko vnetljive, strupene in okolju nevarne snovi, dizelsko gorivo pa med zdravju škodljive in okolju nevarne snovi.

Na podlagi izkušenj in opravljenih analiz se ocenjuje, da bi v skladišču lahko prišlo do naslednjih večjih nesreč: vžig in požar na železniškem in vagonskem pretakališču, eksplozija eksplozijske mešanice med vzdrževalnimi deli v rezervoarjih, tehnoloških cevovodih in spremljajočih objektih ter izpust goriva v potok. Predvidevajo se možne poškodbe in žrtve med zaposlenimi ter škoda na postrojenjih, ne pa tudi širši vpliv na okoliško prebivalstvo. Največji vpliv na okolje bi bil v primeru izpusta goriva v potok, kar bi lahko privedlo do onesnaženja podzemnih voda in izpada vira pitne vode v Suhi krajini. Ob požaru na železniškem pretakališču obstaja možnost širitve požara na gozdne površine.

Okoliško prebivalstvo se o izrednem dogodku opozarja in sproti obvešča preko sredstev javnega obveščanja, preko zaposlenih na Zavodu in enot za ukrepanje. Podrobneje je obveščanje opredeljeno v Načrtu zaščite in reševanja SND Ortnek.

Večjega vpliva izrednega dogodka na okoliško prebivalstvo ni pričakovati, zato se tudi ne predvidevajo posebni ukrepi za prebivalce.

Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve izvaja v SND Ortnek ustrezne ukrepe za obvladovanje večjih nesreč in za zmanjševanje njihovih posledic. Zaposleni v skladišču so poučeni in usposobljeni za ustrezno ukrepanje ob izrednih dogodkih ter za odpravljanje nastalih posledic. Zavod sodeluje z lokalnimi prostovoljnimi gasilskimi društvi, nujno medicinsko pomočjo, policijo in službo zaščite in reševanja Občine Ribnica.

Zaščitni in reševalni ukrepi za potencialno ogroženo prebivalstvo so razdelani z Načrtom zaščite ob nesrečah z nevarnimi snovmi na ravni Občine Ribnica. Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve naproša vse opozorjene osebe na ogroženem območju, da takoj in v celoti upoštevajo navodila in zahteve, ki jim jih posredujejo reševalne službe, sredstva javnega obveščanja, intervencijske enote in zaposleni na Zavodu.

Ta informacija za javnost o varnostnih ukrepih za skladišče naftnih derivatov Ortnek se nahaja na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve in na vhodu v skladišče. Vse podrobnejše podatke o varnostih ukrepih in ostale informacije lahko zainteresirana javnost dobi pri vodji skladišča in pooblaščencu za varstvo okolja.

 

direktor
Anton ZAKRAJŠEK
           

Ljubljana, 01.09.2017

 

STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.